Obchodní podmínky

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ITobchod s.r.o., se sídlem Podvinný mlýn 2126/1 náměstí 76/3, Praha 9, 190 00, IČ:05373964, DIČ:CZ05373964, vedená u Městského soudu v Praze C 262657 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím, na straně jedné, a zákazníkem prodávajícího, na straně druhé (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného a umístěného na webové stránce/adrese www.recomp.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. Podnikatelem je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, uplatní se práva a povinnosti kupujícího stanovená těmito obchodními podmínkami na kupujícího – spotřebitele i kupujícího – podnikatele.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Na smluvní vztah, který vznikne z titulu smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím webové stránky, se vždy použijí obchodní podmínky ve znění účinném v době, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. znění účinné v okamžiku doručení objednávky kupujícího prodávajícímu).

1.6.   Na práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající ze smlouvy se kromě těchto všeobecných obchodních podmínek použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a další obecně závazné právní předpisy České republiky (jde-li o kupujícího – spotřebitele pak včetně zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění), které jsou platné a účinné v době uzavření smlouvy.

1.7.   Prodávající tímto oznamuje kupujícímu jako spotřebiteli v souladu s ustanovení § 1820 odst. 1 občanského zákoníku následující informace před uzavřením smlouvy:

1.7.1.   náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (prodávající neúčtuje v souvislosti s komunikací na dálku žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy; pro vyloučení případných pochybností prodávající upozorňuje kupujícího, že kupující si hradí sám vlastní náklady internetového či telefonického připojení dle smluvních podmínek svého operátora nebo poskytovatele těchto služeb),

1.7.2.   prodávající požaduje úhradu celé kupní ceny před samotným převzetím zboží kupujícím; prodávající sděluje, že nepožaduje zálohu, nebo obdobnou platbu, jakožto podmínku odeslání zboží, vyjma případů, kdy hodnota kupní ceny jednotlivého zboží nebo celé objednávky v součtu cen všech objednávaných položek překročí částku 90 000 Kč. Pakliže bude cena objednaného zboží přesahovat částku 90 000,- Kč vč. DPH, vyhrazuje si prodávající možnost vyžadovat po kupujícím zálohu ve výši 50% z dané ceny objednávky.

1.7.3.   prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

1.7.4.   prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou,

1.7.5.   ceny zboží jsou na webové stránce provozované prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, náklady na dodání zboží se liší podle způsobu dopravy zvoleného kupujícím. Více informací ke způsobům dopravy je uvedeno v čl. 7 těchto obchodních podmínek.

1.7.6.   kupující jako spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy, není-li níže uvedeno jinak, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů, která běží:

           a) v případě kupní smlouvy - ode dne převzetí zboží kupujícím,

           b) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí - ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

1.7.7.   K odstoupení od smlouvy je možné využít online systém na ZDE. Odstoupení od smlouvy lze také doručit korespondenčně na adresu ITobchod s.r.o., Podvinný mlýn 2126/1 náměstí 76/3, Praha 9, 190 00. Je také možné odstoupit e-mailem, toto je podmíněno akceptací ze strany e-shopu v odpovědi na zaslaný email.

1.7.8.   Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy:

           a) o poskytování služeb, jestliže byly prodávajícím splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

           b) o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

           c) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal,

           d) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro                 odstoupení od smlouvy.

1.7.9.  Prodávající upozorňuje kupujícího/spotřebitele, že v případě odstoupení od smlouvy nese kupující/spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.7.10.   kupující/spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

1.7.11.   V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím/spotřebitelem ke vzniku sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující/spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

kupující/spotřebitel může dále využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: 
https://ec.europa.eu/commission/index_cs

2.   STAVY PRODUKTŮ a FOTOGRAFIE 

Prodávající nabízí prostřednictvím webové stránky www.recomp.cz k prodeji kupujícímu zboží ve stavech => Nový => Rozbaleno  => Repasovaný, ( ND ) => produkt na náhradní díly, => Použitý. Informaci o stavu produktu najde kupující/spotřebitel u každého produktu v sekci parametry a přímo v popisu produktu v produktové kartě. Prodávající může u produktů publikovat fotografie skutečného stavu produktu. Fotografie které znázorňují stav produktu Prodávající zvlášť označuje, aby kupující viděl, že jde o reálné fotografie prodávaného produktu, které Prodávající sám pořídil. U produktu může Prodávající také zobrazovat produktové fotografie od výrobce. Takové fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Prodávající rovněž uvádí základní popis jednotlivých typů stavu nabízených produktů níže:

2.1.   Nový produkt - Označeno jako Nový

Nové produkty z české nebo evropské distribuce. Nepoužité a zabalené v originálním balení.

2.2.   Rozbaleno - Označeno jako Rozbalené 

Krátkodobě použité zboží. U takto označených produktů se jedná o nevyprodané skladové zásoby, předváděcí i vystavené zboží, o krátkodobě použité produkty koncovými zákazníky/spotřebiteli, zboží odkoupené z firemních leasingů, skladové zásoby dříve určené pro jiné trhy nebo z vrácené objednávky. Stavem je nepoškozené, čisté (může zde být jemný prach, který nelze účinně odstranit), plně funkční produkt v originálním nebo náhradním obalu, který vykazuje známky použití (natrhnutý, s malými promáčklinami, strženým potiskem od lepenky nebo lehce poškozené výplně). Hardware, který se nachází uvnitř zboží může být starší dvou let. Produkty označené jako Rozbaleno mají vždy plnou 2-letou  nebo 3-letou záruku. Nemusí obsahovat propagační materiály výrobce, brožury apod. Napájecí zdroj je vždy součástí.

2.3.   Repasovaný - Označeno jako Repasovaný 

100% funkční zboží po technické stránce. Může mít drobné estetické nedokonalosti (mírně poškrábaná skříň, mírně poškrábaná bočnice, mírně lesklejší klávesy (notebooky), mírně vyleštěný touchpad (notebooky), mírné stopy po klávesnici na displeji (některé notebooky - konstrukční vada výrobce), mírné spoty na displeji (notebooky - velmi ojediněle). V zásadě se jedná použité produkty za zlomek původní ceny. Původem vykoupené, od výrobců,  z firem a nadnárodních korporací. Takto označené zboží před dalším prodejem vždy prochází procesem repase, a to továrním nebo vlastním odborným servisním střediskem prodávajícího. Po odkupu prodávajícím prochází každý produkt jednotlivě pečlivou vstupní kontrolou, případně opravou. Tím je z naší strany zajištěna maximální kvalita a spolehlivost produktu. Repasované produkty jsou velmi často profesionální řady notebooků a počítačů, určené pro firemní zákazníky s vysokými nároky na kvalitu. U notebooků a mobilních telefonů vždy testujeme kondici baterie. Garantujeme kapacitu 60 -100 % původní kapacity nové baterie - pokud není u konkrétního produktu uvedeno jinak. U repasovaných notebooků a telefonů se záruka vztahuje i na původní baterie avšak nikoliv na jejich klesající kapacitu během užívání. Prodávající upozorňuje, že reálná výdrž baterie vždy závisí na způsobu, jakým kupující/spotřebitel zařízení využívá.

Prodávající se zavazuje Kupujícímu baterii vyměnit za baterii s kondicí min. 60% pokud:

a) během prvních 6 měsíců od zakoupení klesne kondice baterie na 50% a méně - to neplatí pokud si koupil produkt u kterého byla v době prodeje definována nižší kondice v návaznosti na výrazně sníženou cenu.
b) hlásí v systému plné nabití ale reálně nevydrží ani 30 minut.
c) během 2 let od zakoupení tzv. "umře" = nepůjde vůbec nabít.

Kondici baterie lze ověřit pomocí příkazu: powercfg /batteryreport - který se zadá do příkazového řádku OS Windows.

Zboží označené jako Repasované může obsahovat různé viditelné kosmetické vady. Na žádost Kupujícího mu Prodávající poskytne reálnou fotografii konkrétního produktu na vyžádání.

Takto označené zboží je určeno především pro kupující/spotřebitele, kteří jsou ochotni akceptovat drobné kosmetické nedostatky na úkor velmi nízké ceny. Mimo uvedené omezení je zboží způsobilé k obvyklému účelu použití.

Dlouhodobě se snažíme držet kvalitu našich repasovaných produktů na nejvyšší úrovni. Svým stavem z technického i vzhledového hlediska jsou připravené k plnohodnotnému využívání, tedy 100% funkční.

 2.4.   ZBOŽÍ NA NÁHRADNÍ DÍLY - označeno písmeny ( ND )

Jedná se o produkty s vadami, které brání běžnému účelu využití. Tyto produkty jsou prodávány jako celek v rámci jednoho zařízení, nebo jako jednotlivé části z rozebraného zařízení. Zboží označené prodávajícím tímto způsobem není 100% funkční a nelze jej tak plnohodnotně využívat což kupující/spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím.

2.5.   Prodávající upozorňuje kupujícího/spotřebitele, že:

2.5.1.   fotografie zboží umístěné na webových stránkách www.recomp.cz jsou ilustrativní a na písemnou žádost kupujícího/spotřebitele, prodávající poskytne reálnou fotografii konkrétního produktu;

2.5.2.   všechny produkty z výše uvedených stavů zejména notebooky, nemusí být vybaveny českou klávesnicí; V případě cizojazyčné klávesnice jsou notebooky vždy opatřeny českými vinylovými přelepkami v barvě klávesnice.

Všechny produkty jsou dodávány s originálním operačním systémem.

2.5.3.   ovladače a kodeky na CD či DVD nejsou automaticky součástí balení; ve většině případů jsou dostupné ke stažení na stránkách výrobce daného zařízení.

2.6.   ZBOŽÍ POUŽITÉ - označeno Použité

Jedná se o zboží, které bylo zkontrolováno a je plně funkční, způsobilé k běžnému způsobu užití. U konkrétního produktu může být vypsán seznam závad se kterými Kupující zboží kupuje a na které nelze uplatnit záruku. Na toto zboží se vztahuje záruka 12 měsíců. Jedná se především o náhradní díly notebooků, počítačů, mobilních telefonů, dokovací stanice a jiné typy periferií či produktů. Může se jednat také vykoupené a bazarové zboží, které bylo přijato protiúčtem od koncových zákazníků. Toto zboží může jevit známky používání, škrábance, vrypy a jiné druhy estetických vad. Kupující koupením takto označeného zboží souhlasí s jeho estetickým stavem.

3.   UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM/SPOTŘEBITELEM

4.1.   Nabídka zboží, služby, či elektronického obsahu umístěná na webovém rozhraní obchodu včetně jejich ceny je platná po celou dobu, kdy se na webové stránce zboží, služba, či elektronický obsah a jejich cena zobrazují (s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit). Tyto informace umístěné na webové stránce tvoří nabídku prodávajícího s tím, že příslušná smlouva je ze strany kupujícího uzavřena doručením objednávky prodávajícímu přes objednávkový formulář na webové stránce, pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno dále jinak. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího/spotřebitele, že fotografie umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou pouze ilustrativní, když předmětem nabídky prodávajícího je pouze zboží o parametrech specifikovaných na webovém rozhraní. Na základě písemné žádosti kupujícího/spotřebitele prodávající poskytne reálnou fotografii konkrétního produktu, o něž má zákazník zájem.

4.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu kupujícím/spotřebitelem za individuálně sjednaných podmínek.

4.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených se zabalením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených se zabalením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4.   Objednávkový formulář, kterým si kupující v rámci webové stránky tvoří konkrétní objednávku zboží, obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží/službě/elektronickém obsahu (tj. zboží/službě/elektronickém obsahu, které si kupující „vložil“ do košíku na webové stránce), týkající se jeho druhu, množství, jakosti, jednotkové ceny, celkové ceny,
b) způsobu úhrady ceny,
c) požadovaném způsobu doručení objednaného zboží,
d) nákladech spojených s dodáním zboží.

(dál jen „objednávka“).

Po zadání údajů do objednávkového formuláře je kupujícímu umožněno zkontrolovat, případně měnit zadané údaje. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“, přičemž doručením objednávky prodávajícímu uzavírá kupující smlouvu s prodávajícím (okamžik doručení objednávkového formuláře prodávajícímu se shoduje s okamžikem odeslání objednávkového formuláře). Má se za to, že údaje zadané v objednávce kupujícím jsou správné a pravdivé.

4.5.   Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky (resp. zaškrtnutím příslušného potvrzení v rámci objednávky) kupující potvrzuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami umístěnými na webové stránce.

4.6.   Doručení objednávky (a tedy uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím) potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu prostřednictvím emailové zprávy odeslané na email kupujícího zadaný v objednávce. Přílohou potvrzení o doručení objednávky budou obchodní podmínky ve znění účinném v době uzavření smlouvy. Neodeslání potvrzení o doručení objednávky nemá na platnost uzavření kupní smlouvy vliv. Takto uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.7.   Prodávající si vyhrazuje právo bez udání důvodu požadovat od kupujícího potvrzení učiněné objednávky, a to zejména, nikoli však výlučně, v případě pochybností ohledně zadaných údajů, případně pokud se jedná o objednávku většího rozsahu. Kupující se v takovém případě zavazuje objednávku na požádání prodávajícímu písemně potvrdit. Kupní smlouva je pak uzavřena dnem zaslání potvrzení objednávky ze strany kupujícího.

4.8.   V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající z objektivních důvodů splnit (zejména, nikoli však výlučně, z důvodu vyprodání skladových zásob), zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.9.   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací nového návrhu kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.

4.10.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.   PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA

5.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů:

   • v hotovosti nebo platební kartou v prodejně prodávajícího na adrese Podvinný mlýn 2126/1 náměstí 76/3, Praha 9, 190 00;
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 885777/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY;
   • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

5.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (tj. ve výši dle způsobu dopravy, který si zvolil kupující v objednávce). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.   Prodávající požaduje úhradu celé ceny před převzetím zboží kupujícím. Prodávající nepožaduje zálohu, nebo obdobnou platbu, jakožto podmínku odeslání zboží vyjma případů, kdy hodnota kupní ceny jednotlivého zboží nebo celé objednávky v součtu cen všech objednávaných položek překročí částku 90 000 Kč. Pakliže bude cena objednaného zboží přesahovat částku 90 000,- Kč vč. DPH, vyhrazuje si prodávající možnost vyžadovat po kupujícím zálohu splatnou před odesláním zboží ve výši 50% z dané ceny objednávky.

5.4.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky, které bude kupujícímu zasláno v potvrzení dle čl. 4.6 těchto obchodních podmínek. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.7 těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.7.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8.   Po uhrazení kupní ceny vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu (v příp. převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese Podvinný mlýn 2126/1 náměstí 76/3, Praha 9, 190 00; pokladní doklad), kterou mu zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, příp. mu fakturu přiloží ke zboží, které se mu zasílá na dobírku.

5.9.   Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Program ČLEN PARTY RECOMP - SLEVA PO REGISTRACI

5.10.   Pokud se Kupující registruje v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese https://www.recomp.cz/registrace/ bude mu automaticky započítána sleva 2%. V takovém případě, uvidí Kupující pro dokončení registrace a přihlášení, u produktů platné ceny již po započtení slevy. 

5.11.   Prodávající si vyhrazuje právo poskytovat tuto 2% slevu pouze u vybraných produktů.

5.12.   Výše slevy je uvedena ještě před registrací nebo přihlášením Kupujícího do svého uživatelského účtu v detailu.

 

6.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.   Kupující/spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

6.1.1.   o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.1.2.   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

6.1.3.   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.1.4.   o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.1.5.   o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

6.1.6.   o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, tato lhůta však je námi z pozice Prodávajícího prodloužena na celkových (30) dnů, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.3.   K odstoupení od smlouvy je možné využít online systém na ZDE. Odstoupení od smlouvy lze také doručit korespondenčně na adresu ITobchod s.r.o., Podvinný mlýn 2126/1 náměstí 76/3, Praha 9, 190 00. Je také možné odstoupit emailem, toto je podmíněno akceptací ze strany e-shopu v odpovědi na zaslaný email.

6.4.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do třiceti (30) dnů od okamžiku odstoupení kupujícího-spotřebitele od smlouvy. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující/spotřebitel sám náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 těchto obchodních podmínek je prodávající povinen vrátit kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu a dále i náklady na dodání zboží (čímž je myšleno dodání zboží od prodávajícího kupujícímu). Pokud však kupující v objednávce zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, je prodávající povinen vrátit kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání jen v té výši, která odpovídá nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží.

6.6.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (tj. kupní cenu a náklady na dodání dle předchozího odstavce) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení kupujícího-spotřebitele od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. V případě, že hradil kupní cenu dobírkou, budou mu peněžní prostředky vráceny dle jeho výběru buď odesláním peněz poštovní poukázkou na jeho adresu či převodem na bankovní účet. V případě, že při odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel neuvede způsob, jakým požaduje vrátit uhrazené peněžní prostředky, platí, že zvolil možnost vrácení poštovní poukázkou. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující se zavazuje přinést osobně nebo odeslat zboží, které vrací nejpozději 30. den ode dne, kdy zboží převzal od Prodávajícího.

6.7.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží (tj. toho, oč se snížila hodnota zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je vhledem k jeho povaze a vlastnostem nutné) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.8.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu-spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.    DORUČENÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU/SPOTŘEBITELI

7.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jejím poškozením, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávající upozorňuje kupující, že kupující je povinen případné závady na zboží zdokumentovat a oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jeho převzetí od přepravce (popř. po odmítnutí převzetí zboží od přepravce). Pokud tak kupující neučiní, je povinen nahradit prodávajícímu škodu, která prodávajícímu tímto vznikla.

7.5.   Prodávající nabízí následující způsoby dopravy, ze kterých si kupující/spotřebitel vybírá v objednávkovém formuláři:

7.5.1.   kurýrem společnosti PPL (balík do ruky nebo ParcelShop, křehce, s předchozím telefonickým avizem od dopravce) –  V případě že je Země doručení – Česká republika a hodnota objednávky nepřesáhne 18.000 s DPH - cena dopravy činí 239 Kč. Pokud je však země doručení jiná v rámci EU bude prodávající účtovat cenu dle dohody.

7.5.2.   kurýrem společnosti ČESKÁ POŠTA (balík do ruky, křehce, s předchozím telefonickým avizem od dopravce) – cena dopravy činí 289 Kč. Země doručení – Česká republika.

7.5.3.   Expresní doručení po Praze do 150 minut kurýrem společností Messenger a.s. (balík do ruky, s předchozím telefonickým avizem od dopravce) – cena dopravy 369 Kč. Tento způsob dopravy je možné využít pouze v případě doručení v rámci města Prahy. Tedy na všechna PSČ začínající číslem 1XX XX.

7.5.4.   doručení na kteroukoli pobočku „Zásilkovna“- V případě že je Země doručení – Česká republika cena dopravy činí 109 Kč. Prodávající nebude kupujícímu účtovat náklady spojené s dopravou tímto způsobem, pokud hodnota objednávky přesáhne částku 18 000,- Kč vč. DPH.

7.5.5.  doručení na kteroukoli pobočku „Zásilkovna“- cena dopravy je stanovena na částku €16 a platí pouze pro Země doručení – Slovensko.

7.5.6   kurýrem společnosti PPL (balík do ruky, křehce, s předchozím telefonickým avizem od dopravce) – cena dopravy činí €16. Země doručení – Slovensko.

7.5.7.  osobní vyzvednutí na prodejně Podvinný mlýn 2126/1 náměstí 76/3, Praha 9, 190 00; je možné ve všední dny, během otevírací doby. Tento způsob dopravy doručení/vyzvednutí zboží není prodávajícím zpoplatněn.

7.5.8. V případě zaslání zboží na dobírku dopravcem Česká pošta, se výše specifikované dopravné navýší vždy o 79 Kč.

7.6.  Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávou. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech Recompu a /nebo jejích dopravců, o čemž bude Recomp.cz nebo příslušný dopravce Kupujícího neprodleně informovat.

8.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě kupujícího-spotřebitele i § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.   Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla společnosti Podvinný mlýn 2126/1 náměstí 76/3, Praha 9, 190 00 , v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.6.   Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást dané věci. Záruka za jakost je smluvní v délce 0-36 měsíců a je uvedena u každého zboží zvlášť přímo produktové kartě/ v detailu produktu. Jde-li o kupujícího-podnikatele, poskytuje prodávající záruku za jakost vždy maximálně v délce 24 měsíců.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Záruka za jakost se uplatňuje u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující záruku za jakost, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy záruku uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

9.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

9.4.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.   DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE

12.1.   Smluvní strany se dohodli, že si mohou korespondenci vzájemně zasílat nejen prostřednictvím poštovního doručovatele (formou doporučené zásilky), ale i prostřednictvím elektronické pošty, a to na elektronickou adresu uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. prodávajícímu na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

13.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří tento formulář odstoupení od smlouvy a reklamační řád prodávajícího.

13.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Podvinný mlýn 2126/1 náměstí 76/3, Praha 9, 190 00;, adresa elektronické pošty info@recomp.cz, telefon +420 233 378 690.

13.6.   Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2019.

Tyto obchodní podmínky byly naposledy aktualizovány dne 3.4.2024.